Pengertian Tentang Wakaf Secar Luas Dan Detail

Pengertian Tentang Wakaf – Wakaf merupakan perbuatan yang dilakukan wakif atau pihak yang melakukan wakaf untuk menyerahkan sebagaian, atau keseluruhan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat untuk selama – lamanya. Objek yang bisa diwakafkan adalah benda, yang dimiliki secara tidak bergerak bisa dalam bentuk tanah, hak milik atas rumah atau lainnya. Sedangkan untuk objek wakaf benda bergerak bisa dengan bentuk uang. Terminologi waqaf daripada bahasa arab yaitu Waqafa yang memiliki artu berhenti, menengah dan menahan.

Sementara dari segi istilah waqaf sudah diberikan beberapa takrif seperti berikut ini:

  1. Syed Sabiq (Fiqh Al-Sunnah), yang memiliki arti bahwa wakaf merupakan menahan harta dan memberikan manfaatnya pada jalan Allah.
  2. Sahiban Abu Hanifah, mengdefinisikan wakaf merupakan benda sebagai miliki Allah atau pada hukum milik Allah dan mensedekahkan manfaatnya kearah kebaikan dari awal hingga akhirnya.
  3. Muhammad Al-Ahmad, wakaf adalah harta atau hartanah yang ditahan oleh pemilkinya sekira – kira bisa menghalang penggunanya dengan dijual ataupun dibeli maupun diberikan sebagai pemberian dengan syarat dibelanjakan faedahnya atau keuntungannya kepada orang yang ditentukan pewakaf.

Dari takrif – takrif diatas menunjukkan kedudukan wakaf sebagai sebahagiaan daripada amalan yang dianjurkan oleh syariah sebagaiman firman Allah SWAT:

“Bandingkan orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah seperti sebiji benih yang menumbuhkan tujuan tangkai, dan pada tiap – tiap tangkai itu pula terdapat seratus biji. Allah melipatgandakan  pahala bagi setiap yang Dia kehendaki dan Allah Maha mengetahui.

Istilah wakaf ini berkaitan dengan infaq, zakat dan sedekah. Dimana, wakaf termasuk dalam mafhrum infaq yang disebut oleh Allah sebanyak 60 kali didalam ktab suci Al-Quran. Ketiga perkaraka tersebut bermaksud memindahkan sebahagian daripada segolongan umat muslim kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi, berbeda dengan zakat yang diwajibkan untuk semua umat muslim yang memenuhi syarat – syarat tertentu dan sedeqah, yang menjadi sunat dan umum atas umat muslim. Wakaf lebih bersifat pelengkap kepada kedua perkara tersebut.

Selain itu apa yang disumbangkan melalui zakat tidak dikenal dimana, sumbangannya akan digunakan dalm bentuk hangus, sementara harta wakaf berbentuk produktif yaitu kekal dan boleh dilaburkan dalam berbagai bentuk untuk faedah masa hadapan. Rasulullah SAW adalah perints kepada amalan wakaf berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh “Umar bin Syaibah daripada “Amr bin Sa’ad bin Mu’az berikut ini: “Kami bertanya tentang wakaf yang terawal dalam islam? Orang – orang Ansar mengetakan adalah wakaf Rasulullah SAW”.

Orang – oramg pada jaman jahiliyah tidak mengenali akad wakaf yang merupakan sebahagian dari akad tabarry. Kemudian Rasulullah SAW memperkenalkannya karena ada beberapa ciri istimewa yang tidak wujud pada akad – akad sedekah lainnya. Harta wakaf dalam dioperasikan sebagai pemangkin pembangunan ekonomi umat muslim karena wakaf memiliki beberapa ciri yang berbeda. Salah satunya adalah keunikan wakaf pada konsep pemisahan diantaranya hak pemilikan dan faedah penggunannya. Pewakafan harta menyebabkan kuasa pemilikan hartanya akan terhapus  daripada harta tersebut.

Wakaf secara prinsipnya adalah satu kontrak berkekalan dan pewakaf tidak boleh lagi memiliki harta itu dengan apa sekalipun kecuali pengurus harta wakaf. Kedua, wakaf juga merupakan sedekah berterusan bukan saja membolehkan wakif mendapat pahala berterusan. Namun, penerima mendapat faedah beterusan dengan demikian pihak yang bergantung wakaf boleh mengatur perancangan kewangan institusinya dengan berkesan untuk jangka panjang. Selain itu pihak pewakaf tidak perlu bimbang mungkin berlaku sebagai seperti pengubahan status wakaf tanahnya.

Copyright © Rumah Anak Yatim – Yayasan Sahabat Yatim Indonesia